whatsapp: 06 - 43 60 11 07      Mail: hallo@servicefabriek.nl


algemene voorwaarden


Artikel 1. Disclaimer

De informatie op de website is met zorgvuldigheid samengesteld. De Servicefabriek wijst alle aansprakelijkheid voor onvolkomenheden, onjuistheden en de gevolgen hiervan af. Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 2. Privacy

De Servicefabriek zal geen enkel adres, e-mailadres, bedrijfsnaam of andere informatie ingewonnen via de website doorgeven aan derden, noch zal zij deze informatie laten opnemen in lijsten van derden. De Servicefabriek respecteert en verzekert de privacy van eigenaars van gegevens verstrekt via deze website.

Artikel 3. Toepassing voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen en iedere overeenkomst van de Servicefabriek aan haar opdrachtgevers.

Artikel 4. Offerte, overeenkomst en bevestiging

Er kunnen wijzigingen in de prijsopgaven ontstaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten. Genoemde prijzen zijn exclusief 21% Nederlandse BTW. Voor opdrachten van bedrijven of particulieren buiten Nederland zal de BTW verlegd worden naar het desbetreffende land. De opdrachtgever zal in dat geval in het betreffende land zelf de verplichte lokale BTW moeten afdragen. De opdrachten worden automatisch bevestigd wanneer de opdrachtgever een bestelling plaatst via de website. Indien een bestelling niet via de website geschied, zal een opdracht bevestigd zijn na goedkeuring van de opdrachtgever via post, e-mail of telefoon.

Artikel 5. Oplevering

De uiteindelijke oplevering van de ontwerpen kan enkele werkdagen in beslag nemen wanneer de opdrachtgever geen tijdige reactie geeft, of meerdere logo's wilt ontvangen om een keuze te maken. Voor de te vertalen teksten wordt altijd een deadline overeengekomen. De Servicefabriek behoudt zich het recht voor om de aangegeven opleveringstermijn te verlengen ten tijde van drukte of andere omstandigheden. Alle door de Servicefabriek opgeleverde bestanden zijn geen bronbestanden of vectorbestanden, behalve bij vertaalde teksten. Bronbestanden worden met uitzondering vrijgegeven en is geen verplichting. Vectorbestanden kunnen worden besteld tegen betaling zoals vermeld op de website. Oplevering van bestanden zal geschieden indien betalingsverplichting door de opdrachtgever is nagekomen.

Artikel 6. Copyright, gedeponeerde merken

De opdrachtgever bevestigt bij zijn bestelling dat alle stukken (teksten, foto’s, grafisch materiaal) die aan de Servicefabriek worden geleverd eigendom zijn van de opdrachtgever. Opdrachtgever mag geen gebruik maken van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De Servicefabriek is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de content op zijn/haar website of logo: de Servicefabriek kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Artikel 7. Gebruik en licentie

Het is de opdrachtgever niet toegestaan de grafische uitingen (ontwerpen), websites en teksten te gebruiken:

- als niet is voldaan aan de (betalings-)verplichting die in de overeenkomst is afgesproken;

- als de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd.  

De opdrachtgever heeft, indien wordt voldaan aan de voorwaarden, de vrijheid om de ontwerpen en teksten te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie. Alle rechten worden na betaling van de factu(u)r(en) overgedragen aan de opdrachtgever. De Servicefabriek behoudt het recht om ontwerpen te publiceren op haar websites en in het portfolio.

Artikel 8. Wijziging

Wijziging van de overeenkomst indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goede uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 9. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 10. Auteursrecht & intellectueel eigendom

Het auteursrecht van alle door de Servicefabriek ontwikkelde grafische uitingen (ontwerpen) en websites ligt volledig bij de Servicefabriek tot beide partijen aan hun verplichtingen, zoals overeenkomstig bepaald, hebben voldaan. Na het voldoen van alle verplichtingen draagt de Servicefabriek alle rechten op ontwerpen over aan de opdrachtgever. Er mogen geen ontwerpen, websites of teksten zonder uitdrukkelijke toestemming van de Servicefabriek worden gewijzigd, gekopieerd, verwijderd of aangepast worden, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 11. Opzegging en annulering

In geval van tussentijdse opzegging heeft de Servicefabriek naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op het honorarium dat staat voor de verrichte werkzaamheden. Opdrachtgever betaalt bij annulering van grafische ontwerpen altijd 50% van het overeengekomen tarief, na het aanleveren van een eerste set voorbeelden. Nadat 2 ontwerprondes zijn doorlopen is het opzeggen van de overeenkomst niet meer mogelijk, en zal bij annulering 100% van het overeengekomen tarief in rekening worden gebracht.

Opdrachtgever betaalt bij annulering van vertaalwerkzaamheden altijd 50% van het overeengekomen tarief, na het aanleveren van de brontekst.

Artikel 12. Betaling

Bij grafische ontwerpen en webdesign geschiedt de betaling na voltooiing van de opdracht. Bij vertaalwerkzaamheden dient altijd 50% van het aantal te vertalen woorden vooraf te worden betaalt: 50% geschiedt achteraf, tenzij anders overeengekomen. Bij facturen dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld.

Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. Alle door de Servicefabriek gemaakte kosten, zoals (buiten) gerechtelijk kosten, proceskosten, de kosten voor juridische bijstand, incassobureaus en deurwaarders die gemaakt worden in verband met late betalingen zijn voor de opdrachtgever.

Wanneer betaling van de factuur of het resterende deel daarvan na afronding van de opdracht en oplevering van de bestanden uitblijft, zal de Servicefabriek de factuur uit handen geven aan een incassobureau. In dat geval zullen door het incassobureau alle (buiten)gerechtelijke, incasso en overige kosten aan de opdrachtgever worden doorberekend.

Artikel 13. Drukwerk.

De Servicefabriek drukt niet zelf maar regelt en begeleidt het drukwerk. Hierbij is de Servicefabriek op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk. De opdrachtgever gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt. De verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk ligt altijd volledig bij de opdrachtgever. Bij drukwerk dat in combinatie wordt gedrukt kunnen kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van elders besteld drukwerk of herdrukken. Geringe kleurafwijkingen (met het origineel) kunnen voorkomen, eveneens met eerder geleverd drukwerk. Het is aan de opdrachtgever om eerst een drukproef op te vragen bij een drukker.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

De Servicefabriek is niet aansprakelijk voor:

- van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden die fouten maken of tekortkomingen hebben;

- verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door de opdrachtgever, en alle fouten of tekortkomingen die hieruit voortvloeien;

- fouten, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan De Servicefabriek;

- fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of gegevens, indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor de proef of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik heeft gemaakt. De fouten moeten in de proef wel waarneembaar zijn geweest.

- indirect schade zoals gederfde winst of gevolgschade.

Artikel 15. Nederlands recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Partijen komen overeen dat een eventueel geschil wordt voorgelegd aan de Nederlands bevoegde rechter.